ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

คณะกรรมกการ กต.ตร.สภ.

 


นายวิษณุ ปานสมบัติ
ประธานกรรมการ

 

นายนิพนธ์ ใจอุ่น
รองประธานกรรมการ

นายสุคาด ผาสบาย
รองประธานกรรมการ


พ.ต.ท.สุดสยาม ภูมิประเสริฐ
รองประธานกรรมการ


ร.ต.อ.สมพงษ์ ภิญโญชูโต
กรรมการ

ด.ต.รุ่ง คำสวน
กรรมการ

จ.ส.ต.สุทธิ ดีก่อผล
กรรมการ

นายคณิตธวัช บำรุงรัตน์
กรรมการ

นายวิรัช พินเมือง
กรรมการ

นายวิรัตน์ ปลิกแสง
กรรมการ

นายจลัญ อินตายวง
กรรมการ

นายสุนทร มั่นอ้น
กรรมการ

นายสุรัตน์ บุญบุตร
กรรมการ

นายชูชีพ นิ่มปากนำ้
กรรมการ

นายวัฒนา กลิ่นมาลา
กรรมการ

นายดำรง แก้วพรม
กรรมการ

นายวีระ สวนปาน
กรรมการ

นายสุขสันต์ หอมรื่น
กรรมการ

นายสำเริง เรือนเหลือ
กรรมการ

ร.ต.อ.พันธ์เทพ เอี่ยมสกุลนิล
เลขานุการ

ด.ต.เสฏฐพงศ์ จินุศร
ผู้ช่วยเลขานุการ

จ.ส.ต.สุรัตน์ ชูอ่ำ
ผู้ช่วยเลขานุการ